Uitbreiding Haegehorst met 3 hectare

ERMELO - Er wordt, als het aan het College van b&w van Ermelo ligt, een vrijliggend fietspad aangelegd aan de Eendenparkweg in het Tonselseveld. De raad wordt gevraagd hiervoor 1,6 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en de pot Bovenwijkse voorzieningen.

Een jaar lang is gewerkt aan het bestemmingsplan Tonselseveld. Nu wordt het dan aan de Ermelose gemeenteraad voorgelegd. ,,Er spelen veel belangen in dit gebied die met elkaar botsen. Er zijn bedrijven gevestigd waaronder agrarische bedrijven, er wordt gerecreëerd en het grenst aan het natuurebied. Het zal dan ook niet altijd lukken deze partijen in overeenstemming te brengen, maar wij hebben ons best gedaan om die overeenstemming te bereiken'', aldus wethouder Jan van den Bosch. Op het bestemmingsplan zijn 50 zienswijzen ingediend, waarvan de meeste zijn gericht tegen de ontsluiting van de weg op de Eendenparkweg en tegen de uitbreiding van de Haegehorst met maar liefst circa 3 hectare richting Centraal Veluws Massief.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewoners en recreanten wil de gemeente Ermelo een vrijliggend fietspad aanleggen dat bijna geheel op gemeentegrond gerealiseerd kan worden. De bewoners en recreanten hebben aangegeven te vrezen voor meer vrachtverkeer en sluipverkeer, omdat de ontsluiting van bedrijven in het plangebied niet via de Harderwijkerweg zal plaatsvinden, maar via de Eendenparkweg. Hierdoor moeten de wegen worden aangepast. Voor sluipverkeer die de drukte van de Harderwijkerweg tijdens piekuren zal vermijden door via de Jacob Catsweg de verbeterde Eendenparkweg of via de Harderwijkerweg de Fazantlaan te gaan kiezen, is het college niet bang. ,,Dat zal niet erger worden dan nu'', verwacht de wethouder. Dat er meer verkeer zal ontstaan door de ontsluiting van de bedrijven, is een feit. ,,We verwachten een toename van enkele honderden verkeersbewegingen, van 900 tot 1100 per dag extra.'' Tellingen geven aan dat er nu circa 2500 verkeersbewegingen zijn op de smalle Eendenparkweg. Dat worden er dus naar verwachting circa 3500 per etmaal.

Boscompensatie

Camping de Haegehorst mag in het bestemminsplan gaan uitbreiden met circa 3 hectare. ,,Dit is een bedrijf dat toekomstperspectief heeft en dan denk je al gauw aan een bedrijf van 10 hectare. Maar het moet wel passend zijn in de rand van het massief. Er zal in de toekomst onder de bomen kunnen worden gerecreëerd'', verwacht wethouder Van den Bosch. Het recreatiebedrijf zal wel het bos moeten compenseren. De compensatie zal aan de Flevoweg worden gedaan door onder meer de heide te versterken. ,,Er zal zeker meer natuur worden teruggebracht dan nu verdwijnt'' , aldus de wethouder. Ook zal er een parkeerterrein voor de Haegehorst worden gerealiseerd op gemeentegrond. De lange files die nu op zaterdag voor de Haegehorst staan zullen daarmee voor een deel worden opgelost, verwacht de wethouder. ,,Ook zal er op eigen terrrein moeten worden geparkeerd.''

Rommelig

Volgens de wethouder zal het gebied sterk worden verbeterd door het nieuwe bestemmingsplan. ,,Het moet aantrekkelijker worden om er te wonen, te ondernemen of te recreëren.'' Met sommige partijen zijn afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing van bedrijf of woning door middel van groenstroken. Daar staat uitbreiding van bedrijf of bouw van een woning tegenover. De fietspaden in het Tonselseveld zullen aangesloten worden op het fietspadennetwerk in de richting van Harderwijk en naar bso en heide, zodat veiligheid en recreatief gebruik hand in hand gaan, denkt het college.

Verwacht wordt dat het bestemmingsplan in februari 2016 door de raad zal worden behandeld.