Commissie oordeelt plan besluitrijp

ERMELO - Maandagavond vergaderde de commissie Infrastructuur en Ruimte over het loodzware hoofdpijndossier Tonselse Veld. Nadat de 15 insprekers aan het woord waren geweest, kreeg de commissie de ruimte hun zegje te doen over het bestemmingsplan, waarin vele botsende belangen spelen. Een gebied waarin belangen van agrariërs, bedrijven, recreatie, natuur en particuliere bewoners door elkaar heen lopen. Dreigt niet een tweede Kerkdennen te ontstaan, doordat sluipverkeer en drukte van vrachtwagens zal toenemen en bedrijven er mogen uitbreiden temidden van natuur, wonen en recreatie?

SGP-commissielid Leo van der Velden had kritiek op het 2686 pagina's tellend dossier. ,,Ik moet over al deze pagina's scrollen en dat bevordert de transparantie niet en het is nauwelijks werkbaar.'' Hij vroeg opheldering van de wethouder over de communicatie met partijen die volgens de insprekers, soms abrupt gestopt was. Ook stelde hij dat huidige legale gebruikers niet gestraft mochten worden. ,,Zuiverheid staat bij SGP bovenaan en dat verdient een pluim.'' En is het waar dat bij de een alles mag en bij anderen niet? Heeft u echt een list gebruikt bij het knippen van de Haegehorst uit het Gelders Natuurnetwerk? En hoe zit het met parkeren bij de Haegehorst? SGP vindt dat de Haegehorst onderdeel had moeten zijn van Vitale Vakantieparken. U zegt dat dit park een uitzondering verdient omdat het al zo lang wacht. Maar ik ken bedrijven die ook al jaren wachten. Ik verwacht daarom een gedegen onderbouwing. Kan de ontsluiting ook alleen linksaf naar de N303 plaatsvinden?''

Omgekeerd
Anneke Knoppert (PE) wilde weten of er ook bomen gekapt gaan worden op de Haegehorst. ,,Zijn er regels voor de bebouwing en de kap en het parkeren op de weg? U stelt dat 5 bedrijven aan de Harderwijk zijn gegroeid en dat het bestemmingsplan niet past bij de activiteiten. Nu mogen ze nogmaals uitbreiden. Is dat verstandig als dat nog meer verkeer oplevert? Moet er wel een nieuwe weg komen?'' Knoppert vond het vreemd dat eerdere vragen over een fietspad een totaal ander bedrag had opgeleverd. ,,U sprak toen van 6 ton, 1 miljoen minder dan u nu zegt. Hoe kan het verschil zo groot zijn?'' Ook Knoppert zag wel wat in eenrichtingsverkeer van de ontsluitingsweg via de linkerzijde.

Precedenten

Karel de Greef (CDA) stelde eveneens moeite te hebben met de 2686 pagina's aan dossier. ,,Het is ons niet gelukt dit op zijn merites te behandelen. Kan het gebied Noord doorgaan als het gebied in Zuid vastloopt? En is Tomassen onrecht aangedaan door hem te belemmeren? En waarom hoeft Bunschoten niet te overkappen? En moeten we 1,6 miljoen uit onze zak trekken voor een fietspad voor 1100 auto's en vrachtauto's? Is er een elegantere oplossing voor de ontsluiting naar de achterkant? En wanneer u legaliseert, schept dat geen precedenten? Eerlijkheid is van grote waarde voor CDA. We staan achter de Haegehorst, maar het moet wel netjes en eerlijk gebeuren. En is boscompensatie op landbouwgronden aan de Flevoweg nu wel zo'n goed idee? Kunnen we niet bij de Haegehorst zelf kijken om dit te doen?'' De Greef zei een groene buffer te willen aan de weg, zodat parkeren afgeschermd wordt.

Kerkdennen
Han Wilhelm (BBE) gaf het dossier een zware onvoldoende. ,,De impact is niet te overzien. We moeten geen tweede Kerkdennen krijgen, maar ons aan de structuurvisie houden. De zoekzone wijkt af van die van het bestemmingsplan, die gaat nu veel verder. Waarom houdt het college zich niet aan de structuurvisie?'' Wilhelm vond verder dat de hondendressuurclub in het Tonselse Veld niet gelegaliseerd mocht worden. ,,Die is in strijd met het bestemmingsplan gevestigd en wij hebben uw toezegging dat illegale praktijken niet gelegaliseerd zouden worden.''

Ingewikkeld
Wethouder Jan van den Bosch stelde dat het college zijn best had gedaan alle verschillende functies in het gebied te wegen en de belangen af te wegen. ,,We hebben verschillende zones opgedeeld : wonen, werken, recreatie en daarachter het Veluws Massief. Door botsende belangen heeft het allemaal lang geduurd, dat heb je in het regeldichte Nederland. Als deadline gold 1 augustus 2013, alle plannen die daarna zijn ingediend zijn niet meegenomen. Op 18 december 2014 is het ter inzage gelegd en daarop zijn 50 zienswijzen ingediend, voornamelijk gericht op uitbreiding Haegehorst en de ontsluitingsweg. Wij denken dat we er prima zijn uitgekomen.''
Van den Bosch legde uit dat de Haegehorst tien jaar geleden al de wens uitte om te mogen uitbreiden. ,,Maar het paste niet in het groei en krimpbeleid van destijds, zoals de parken aan de Drieërweg. Dit beleid bestaat niet meer en het park moet wel toekomstbestendig zijn. Daarom hebben we medewerking gevraagd van de Provincie en zijn we niet slinks te werk gegaan. Alles is in openheid met de Provincie besproken. Goede bedrijven moeten ruimte krijgen en een uitbreiding van 6 tot 9 hectare is acceptabel. Natuurlijk doet het zeer, je geeft er natuur voor op, maar het past in de toekomstvisie. Overigens wordt er onder de bomen gekampeerd, er komen geen huisjes en de kwaliteit is gewaarborgd. Er staat forse natuurcompensatie tegenover, namelijk 4,5 hectare aan de Flevoweg. Daar geldt al een wijzigingsbevoegdheid voor natuur. De Provincie is enthousiast omdat het een corridor is tussen Leemputen en het Houtdorperveld in de Agrarische Enclave. Daarnaast komt er 15 hectare bosverbetering in het bos aan de Leuvenumseweg. Een forse compensatie.''

Parkeren
Parkeren voor de Haegehorst wordt in het bos gerealiseerd in een hoek Fazantlaan/Harderwijkerweg. ,,Er mag niet meer langs de Fazantlaan worden geparkeerd. Die hinder verdwijnt en als er fietsstroken liggen, kan het helemaal niet meer aan de weg.'' Van den Bosch benadrukte dat het groene karakter zal worden versterkt in het Tonselse Veld door inpassing in groene zones. ,,Opstallen worden vervangen en het verrommelde karakter verdwijnt. We moeten ons realiseren dat voor bedrijven nog weinig mogelijkheden zijn om zich te vestigen. Veldzicht Noord heeft nog een klein stukje en dan is het over. Het gaat om oppervlaktes van niet groter dan 5000 vierkante meter die niet naar het regionale bedrijventerrein kunnen. Alleen Bakker mag wat groter zijn.'' Volgens Van den Bosch was de boodschap van de Provincie over de ontsluitingsweg glashelder. ,,Verkeer moet aan de achterkant worden afgewikkeld, dat kan ook veilig langs de Eendenparkweg. Een rotonde is onbespreekbaar voor de Provincie en het enige alternatief is een parallelweg. Maar dan krijg je zoveel erfontsluitingen en onteigeningen dat het in geen verhouding staat tot de ontsluiting. Wij denken dat het verkeer verantwoord kan worden afgewikkeld langs de Eendenparkweg en als je het dan doet dan moet je het eenmalig goed doen met een fietspad. Het hele gebied knapt er van op en de Eendenparkweg is ook opgenomen in de Fietsnetwerknota.''
Volgens Van den Bosch kan de weg maximaal 900 verkeersbewegingen door auto's en 200 vrachtwagens aan. ,,Daar gaan we van uit, maar nu is dat aantal 200 auto's en 30 vrachtauto's en dat komt niet in de buurt van 200 per dag. Dat is puur theoretisch.''

Voorwaarden
Dat Kraaij geen wijzigingsbevoegdheid krijgt in de plannen, heeft volgens de wethouder te maken met het feit dat hij niet aan de voorwaarden voldoet. ,,Maar wij hebben geen voorbehoud gemaakt in de brief aan hem.'' Van den Bosch noemde het teleurstellend dat na vele intensieve gesprekken met pluimveebedrijf Tomassen, het niet gelukt was er uit te komen. ,,De inperking is echter alleen informeel. Er is voldoende ruimte voor nog 4 nieuwe stallen en in de praktijk is er geen beperking. Er moet voldoende afstand zijn om geen hinder van Tomassen te hebben. Wil de raad hem echter tegemoet komen dan moet er opnieuw gekeken worden naar de woningen aan de Eendenparkweg.''

Linksaf
Een ontsluitingsweg met voor vrachtverkeer linksaf zou de noordkant van het gebied te zwaar belasten, vond Van den Bosch. ,,Bovendien vinden we dat niet rechtvaardig, we zijn meer voor een eerlijke verdeling van het verkeer over beide kanten.'' Dat de bedrijven twee keer uitbreiding krijgen (vraag van Knoppert), daarmee was de wethouder het niet geheel eens. ,,De bedrijven zijn autonoom ontwikkeld en we zijn daarvan uitgegaan. Nu bieden we hen ontwikkelingsmogelijkheden. Ja, het verkeer zal toenemen, maar geen 200 auto's en vrachtauto's. Er zullen ook zaken verdwijnen.'' Wat betreft de fietspaden varianten, die nog vertrouwelijk zijn, is het volgens de wethouder goed denkbaar dat er verschillende financiële plaatjes aanhangen. ,,Er is ook stil asfalt begroot en dat levert meer veiligheid en minder geluid op.''


De kritiek over de communicatie werd door de wethouder weerlegd. ,,We zullen wel eens een steekje hebben laten vallen, maar we hebben ons best gedaan. Veel contacten zijn over vele jaren gegaan en beleving is altijd subjectief. We hebben serieus gekeken naar de zienswijzen. Dat Bunschoten een buitenopslag wordt toegestaan, is een uitzondering. ,,Het gebeurt echt uit het zicht.'' Van den Bosch vond ook dat het college er in geslaagd is om de visiekaart te vertalen naar het bestemmingsplan. Dat de Haspel uit het plan is gehaald, komt omdat de Provincie niet overtuigd was om dit mee te nemen in het bestemmingsplan. ,,Later krijgt u daarover helderheid.'' Dat de hondendressuur in het gebied er illegaal was gevestigd, wist Van den Bosch niet. ,,We zoeken het na. In dit plan krijgt het gebouw van 50 vierkante meter en 3 meter hoog, een positieve bestemming.''

Doelredeneren
In tweede termijn stelde Leo van der Velden dat de wethouder de zaken die ver gaan, met veel politieke handigheid had gebracht. ,,Ik noem dat doelredeneren. Ik hoop dat het plan houdbaar is en het zou u sieren voor zo'n eindresultaat te gaan, dat de raad het zo kan vaststellen.'' Hij hield de wethouder voor het plan niet te laten frustreren maar te komen met tussenoplossingen. ,,Er zijn voldoende handvatten om de strijd aan te gaan waarbij anderen niet gedupeerd worden. Neem wijzigingsbevoegdheden op en knip het plan desnoods op. Laten we de trein niet tot stilstand brengen.'' Van der Velden vond dat het college niet op de stoel van de huurder moest gaan zitten. ,,U staat buitenopslag toe bij Bunschoten, maar wat als hij de huur opzegt?'' De boscompensatie moest volgens hem niet gebeuren op een stuk gras, waar je niets van ziet.''
Karel de Greef ondersteunde de suggestie van de knip in noord en zuid. Maar in tegenstelling tot Van der Velden vond hij het plan wel rijp voor besluitvorming. Dat er een ontsluitingsweg nodig was, deed volgens hem niet ter zake. ,,Die weg komt er toch wel, die is al in oprichting door de bedrijven, maar het verkeer moet wel eerlijk verdeeld worden. De Greef vroeg aandacht voor het stukje Eendenparkweg Noord. ,,Dat is een druk stukje, gaan daar 2000 auto's overheen?'' Hij stelde een creatieve oplossing voor het fietspad voor. ,,Is het wel echt nodig voor die prijs een fietspad aan te leggen?''

Langs Harderwijkerweg
Wilhelm vond dat de uitbreiding van Haegehorst voorkomen had kunnen worden als de uitbreiding jaren geleden al was toegestaan. ,,Haegehorst wilde toen uitbreiden langs de Harderwijkerweg, maar dat mocht niet, nu moet het diep het Tonselse Veld in.''


De wethouder beloofde nogmaals in contact te treden met Tomassen, nog voor de raadsvergadering. Ook voor een gelijkwaardig alternatief voor de sloop bij Kraaij zei hij open te staan. Wat betreft de fietspaden bleef Van den Bosch van mening dat het beter was om het meteen goed te doen.
De meerderheid van de commissie vond het stuk besluitrijp, zodat het in de komende raadsvergadering zal worden behandeld als een bespreekstuk.