Fractievoorzitter voelt zich thuis bij Progressief Ermelo

ERMELO – Een rebelse linkse SP-rakker die op de barricaden klimt is hij niet meer, maar wel staat hij nog steeds voor zijn politieke idealen. ,,Met een draaiorgel bij het station gaat staan (omdat het loket werd gesloten - red.) en 's nachts langs de spoorlijn demonstreren zoals destijds met SP, dat doe ik niet meer, maar ik ben zeker niet zonder ambities'', zegt fractievoorzitter van Progressief Ermelo, René Arts lachend.

Volgens hem is er sinds 2006, het jaar waarin hij toetrad bij Progressief Ermelo, wel een knop omgegaan. ,,Deels is dat omdat ik ouder ben geworden en meer heb leren relativeren, maar we zijn als partij nog steeds heel actief buiten het gemeentehuis. Dat is essentieel, als we dat niet zouden doen, dan zou ik de lokale politiek niet meer interessant vinden.''

Algemeen belang
Toen de SP in 2006 uiteen dreigde te vallen en het er naar uitzag dat Arts als enige kandidaat overbleef, werd hij door het bestuur van Progressief Ermelo benaderd. ,,Ik kwam als vierde op de lijst te staan en omdat Progressief Ermelo naar vier zetels groeide, kwam ik weer in de raad. Ik heb destijds best even getwijfeld, maar de knop ging al snel om. Ik ben voor het algemeen belang gegaan.''

Coalitie
Dat Progressief Ermelo weleens wat braaf overkomt, vindt Arts geen probleem. ,,Je zult altijd wat water bij de wijn moeten doen, als partij heb je immers wel je handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Daarbij waren we al wel gewend een coalitiepartij te zijn, dat waren we ook al in de periode 2010 tot 2014, toen ook VVD nog een coalitiepartner was.'' Arts onderstreept de activiteiten buiten het gemeentehuis : ,,We doen mee aan de jaarlijkse afvalopruimdag van de gemeente, maar we zijn ook langs de deuren gegaan bij de herinrichting van de Oude Telgterweg. Daarnaast steken we onze handen uit de mouwen bij de Voedselbank, houden we enquêtes in het dorp en waren we ook de eerste partij die een spreekuur hield.''

Groen en sociaal
Hij steekt niet onder stoelen of banken dat de grote speerpunten van Progressief Ermelo groen en sociaal zijn. ,,Wat die onderwerpen aangaat zitten we dicht tegen ChristenUnie aan. Je te profileren is soms wel lastig, maar we doen het wel. Een punt van zorg voor ons zijn namelijk de bomen van Ermelo. Die sneuvelen hier nog al eens. Een monumentale bomenlijst lost dat niet op, er moet meer gebeuren en daar werken wij ook aan. We zijn met deskundigen uit de bomenwereld in gesprek om te kijken wat we hieraan structureel kunnen doen. Toch realiseren we ons ook dat we niet altijd 100% kunnen krijgen wat we willen. Elke keer moet weer een afweging worden gemaakt, wat is belangrijker: een groen park als Veldwijk dat we graag zo willen houden of prevaleert het economische belang. Soms moet je ook je punt durven maken. Zo bereiden we samen met andere partijen een amendement voor met betrekking tot het Tonselse Veld. We willen hiermee onder andere veel bomen behouden en tijd krijgen om de wegenstructuur en de noodzaak voor fietspaden nog eens goed in zijn geheel te bekijken. En dan gaat het er niet om zaken weer over de schutting van het college te gooien, het gaat er om op onderdelen pas op de plaats te maken. In het Tonselse Veld spelen zoveel belangen en het dossier loopt al zo lang. Om te kunnen handhaven moet je eerst iets kunnen bestemmen.''

Spectrum
Arts geeft eerlijk toe dat hij pas sinds kort weet dat boscompensatie niet altijd hoeft te geschieden door middel van heraanplant van bomen. ,,De 3 hectare boscompensatie die benodigd is voor de uitbreiding van camping De Haegehorst wordt aangelegd tussen twee natuurgebieden in aan de Flevoweg met veel natuurwaarde. Maar het blijft wel ons punt van zorg en we willen daar als partij zeker wat mee doen. Zo willen we niet bij elk plan over elke boom een discussie, maar willen we een plan voor de toekomst ontwikkelen. Er zijn diverse manieren om te compenseren. Daarvoor heb je een visie nodig en moet je duidelijke kaders stellen. Ook een budget kan soms veel specifieker geformuleerd te worden. We hoeven als politiek niet over elke steen te discussiëren, maar wanneer een college duidelijk weet wat de kaders zijn, kan het aan de slag. Wij horen van de bewoners en de ondernemers wel of het werk goed is gedaan. Dat is onze controlerende taak als raad. Maar ook binnen onze partij vindt daarover wel eens flinke discussie plaats en wordt zorgvuldig gewikt en gewogen. Het hele politieke spectrum is in onze partij vertegenwoordigd, van D66 en SP tot de Partij voor de Dieren. Onze partij kenmerkt zich echter door een goede sfeer. We gunnen elkaar succesjes en vechten niet over het woordvoerderschap. Progressief Ermelo telt van nature bescheiden politici. Dat heeft nadelen omdat je jezelf dan wat minder verkoopt, maar het voordeel is wel dat we gesmeerd kunnen samenwerken. We kunnen ook goed tegen kritiek en zijn goed in het persoonlijke contact. Men weet ons te vinden, maar natuurlijk krijg je ook te maken met mensen die boos zijn. De komen dan ook sneller naar je toe. Veelal zitten niet de mensen op de publieke tribune om te zien hoe lekker we bezig zijn. Maar je gaat niet in de politiek als je vrienden wilt. Soms moet je knopen doorhakken, zo werkt ons systeem in Nederland. Ik ben daarin pragmatisch. Soms moet je wat meebewegen en soms krijg je weer eens wat.''

Klimaatdoelstellingen
Voor de komende jaren staan voor Arts de klimaatdoelstellingen hoog op het prioriteitenlijstje. ,,We liggen niet op koers en moeten nog een hele slag maken. Als raad hebben we gezegd dat we windmolens niet willen, maar aan de andere kant willen we wel onze klimaatdoelstellingen halen. Dan moet je bereid zijn om van standpunt te durven veranderen en dat met argumenten bij te stellen. Zo kan Progressief Ermelo zich voorstellen dat de windmolens geconcentreerd aan de A28 worden gerealiseerd. Een snelweg is ook niet mooi en dat is een plek waar windmolens het minst lelijk staan. Ik ben niet voor horizonvervuiling en daarom zou ik neutrale plekken uitkiezen. Je hebt er niet zo veel nodig, ze leveren namelijk veel rendement. Misschien moeten mensen er ook aan wennen. Ik heb bij de realisatie van De Verbinding ook wel eens gedacht wat is het toch lelijk, maar nu ben ik er aan gewend en vind ik het zelfs wel mooi.''

Armoedebeleid
Een ander speerpunt van Progressief Ermelo is armoedebeleid. ,,Mede door ons is het mantelzorgcompliment verdubbeld naar 100 euro en ook de invalidenparkeerkaart is, mede dankzij de steun van CDA, door ons gratis geworden.''
Al met al heeft Arts veel belangrijke thema's op zijn lijstje staan waarmee Progressief Ermelo de komende jaren aan de slag wil gaan. Naast het bedrijventerrein Kerkdennen, waar Arts hoopt bedrijven te verleiden om zich op een andere plek te vestigen, noemt hij ook Global Goals. ,,Donderdag komen wij samen met ChristenUnie met een motie over dit onderwerp. Het gaat om 17 doelstellingen waarbij je met hulp van bedrijven en organisaties als het Natuur- en Milieu Platform Ermelo en de Wereldwinkel kan komen tot vergroening. Ruud van Eijle heeft hiertoe de aanzet gegeven en wij willen graag helpen dat steuntje te geven waardoor de raad het haast wel moet omarmen.''