Raad dient drie amendementen en twee moties in

ERMELO- Na vijf jaar van onderhandelingen en beraadslagingen is donderdagavond het bestemmingsplan Tonselse Veld door de raad vastgesteld. Alleen BurgerBelangen Ermelo stemde tegen het plan. Er werden drie amendementen en twee moties ingediend, waarvan twee amendementen (SGP) sneuvelden, een amendement (CDA) werd aangenomen, een motie van CDA, PE, VVD en SGP gezamenlijk werd unaniem aangenomen en een motie van CU en PE werd verworpen.

De motie van CDA, PE, VVD en SGP, die gesteund werd door CU, ging over het fietspad van 1,6 miljoen, dat het college wil aanleggen langs de Eendenparkweg en de Fazantlaan. Het college werd door de partijen opgedragen nader te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. De fracties denken dat het aantal vrachtwagens dat na ontsluiting van de bedrijven over de Eendenparkweg zal rijden, beperkt zal blijven. ,,Theoretisch moeten we rekenen op 200 extra vrachtwagens, maar in de praktijk zal dat aantal veel beperkter zijn. Wij hadden ook liever gezien dat de uitritten aan de Harderwijkerweg zouden worden gerealiseerd, maar de Provincie is daar helder over. Dat mag niet. Moeten we dan 1,6 miljoen euro uitgeven aan een fietspad, waarvan bewoners niet overtuigd zijn dat dit de oplossing is'', vroeg Karel de Greef (CDA) zich af.

Zorgen
Wethouder Jan van den Bosch zei het begrijpelijk te vinden dat de fracties zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en met name het vrachtverkeer in dit deel van Ermelo. ,,We hebben als college ons best gedaan voor dit gebied, dat dertig jaar op zijn beloop is gelaten. Het is echter onmogelijk om de soms tegengestelde functies in dit gebied strikt te kunnen scheiden. Dat brengt beperkingen met zich mee. Ook wij hadden de bedrijven graag willen ontsluiten via de Harderwijkerweg, dan was veel moeite ons bespaard gebleven, maar de Provincie wil dat niet en ook geen rotonde. We hebben echt de alternatieven wel besproken, zoals een parallelweg van rotonde naar rotonde, maar dat zou een enorme ingreep betekenen. Woningen zouden ervoor gesloopt moeten worden en het fietspad zou naar de andere zijde van de weg moeten gerealiseerd. Dat staat in geen verhouding met de enkele tientallen vrachtwagens waarvan sprake is. En om de bedrijven te verplaatsen is geen geld maar ook geen ruimte. ''

Neutraal
Van den Bosch stelde het prima te vinden om de noodzaak van het fietspad nog eens te laten onderzoeken. ,,Het gaat om veel geld, u heeft een motie ingediend en het college staat daar neutraal in en accepteren dat.'' Volgens De Greef geeft de motie het college een jaar de tijd om onderzoek te doen. ,,De ontsluiting van de weg moet binnen een jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, zijn gerealiseerd.

Tegen
BurgerBelangen Ermelo stemde als enige fractie tegen het bestemmingsplan. Bart van der Knaap: ,,U vraagt voor ontsluiting van deze bedrijven een krediet van 1,6 mln. U wilt daarmee fietspaden aanleggen en het wegprofiel verbreden van 5 naar 11 meter. Het behoeft geen betoog dat dit niet is bedoeld voor het recreatief verkeer, maar juist voor het zware verkeer. Tevens zal een dergelijk wegprofiel alleen maar een aanzuigende werking hebben, wat nog meer overlast in dit gebied brengt.'' Van der Knaap zei voorstander te zijn van vitale vakantieparken. ,,Een sector waarmee wij Ermelo sterker op de kaart kunnen zetten. Hier ligt wat onze fractie de prioriteit. Goede uitgangspunten wat betreft het gebied rondom de Haspel om daarmee de recreatieve sector te versterken. U heeft de structuurvisie losgelaten. We moeten voorkomen dat het gebied een Kerkdennen 2.0 wordt. De prioriteit zou bij recreatie moeten liggen en niet voor zwaar verkeer en daarnaast sluipverkeer. Het schept ook precedenten.'' Hij gaf aan wel voorstander te zijn van uitbreiding van de Haegehorst. ,,De branche vraagt er om.''

Rijp
Hoewel Leo van der Velden (SGP) het voorstel niet rijp achtte voor besluitvorming, stemde SGP uiteindelijk wel voor. Zijn amendementen voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor Kraaij in het bestemmingsplan en het opheffen van beperkende aanduiding voor Tomassen Ermelo BV werden beide niet gesteund. ,,We hebben jarenlang met Tomassen gesproken, maar dat heeft tot niets geleid. Hij wordt niet beperkt in zijn bedrijfsvoering. We staan open voor alternatieve plannen, maar we weten niet of en wanneer dat tot resultaat zal leiden'', aldus wethouder Van den Bosch.
Een motie van ChristenUnie en Progressief Ermelo om er voor te zorgen dat in de toekomst bij aantasting van het Natura2000 gebied, zoals het geval is bij uitbreiding van de Haegehorst, dit elders in Natura2000 gebied kan worden versterkt, haalde het niet. ,,Dat moeten we ook niet willen, natuur en Natura2000 is niet hetzelfde. Veelal liggen die gebieden aan de randen van het natuurgebied waar nu precies een spanningsveld ligt zoals ook in het Tonselse Veld. Bovendien gaan wij er niet over maar het Rijk. Laten wij nu doen wat nodig is en het daarbij laten, dat is al ingewikkeld genoeg. Er wordt ruimschoots natuur gecompenseerd voor uitbreiding van de Haegehorst en dat wordt bovendien ook zelf betaald door de Haegehorst'', aldus Van den Bosch.