BurgerBelangen Ermelo: 'Niet links, niet rechts, maar lokaal'

ERMELO – ErmeloNext is in gesprek met Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo, een partij, die volgens zijn zeggen 'niet links is, niet rechts, maar lokaal'. Volgens hem onderscheidt de partij zich met dat lokale gezicht juist van andere landelijke en traditionele partijen, die landelijke onderwerpen vertalen naar lokale onderwerpen. ,,Bij BurgerBelangen gaat het van onderaf, wij kiezen juist de lokale onderwerpen in Ermelo en gaan daarmee aan de slag.''

Van der Knaap vindt dat je in de politiek voor je idealen moet blijven gaan. ,,Daarbij hoort ook wijkgericht denken. Zo vinden wij als lokale partij dat in de wijk West de voorzieningen zijn weggezogen. Vroeger had de wijkvereniging 2500 leden, stond er een Leemkuul, was er een apotheek, een eigen supermarkt en had de wijk een eigen bank. Ons ideaal is dat scholen multifunctioneel gebruikt moeten worden. Het zou toch geweldig zijn wanneer de Arendshorst bij de Julianaschool midden in de wijk geplaatst kon worden met wijkgerichte voorzieningen die elkaar versterken. In de wijk Zuid had dit gekund op het Pretoriusplein. Daarbij had dan ook de Klokbeker betrokken kunnen worden. Nu krijg je alleen maar versnippering. Het sleutelwoord is juist 'Dichtbij'.''

Kloof
Volgens Van der Knaap tekent dit de kloof tussen de politiek en de burger. ,,Kijk naar de Stationsstraat. Betrokken burgers en ondernemers hebben het burgerresultaat Visie dorpscentrum Ermelo aangeboden. Wat is er daarna mee gebeurd en wat is de bestuurlijke en ambtelijke vertaalslag geweest? Neem ook de Westflank, waarin de wijkvereniging West een bijdrage kan leveren in een definitief ontwerp. Of zaken die in Ermelo Oost spelen, zoals het parkeren. Wanneer je een regiegemeente wil zijn dan moet je als raad aan het begin van het traject gaan zitten met burgers. Burgers moeten zich herkennen in de plannen en willen gehoord worden. Mijn idee zou zijn af te zien van de traditionele portefeuilles. Wij willen politiek integrale afwegingen kunnen maken. Je kan dan denken aan wethouders met een wijkgerichte portefeuille. Nu heeft de politiek vaak een kokervisie en worden hapsnap voorstellen gedaan. In de gemeente Alkmaar is bij voorbeeld een wethouder belast met jongerenhuisvesting. Dat vinden wij ook een belangrijk onderwerp en het is stoer om daarvoor iemand vrij te maken. Het wethouderschap is volgens BurgerBelangen Ermelo een volwaardige functie, we zijn dan ook niet voor parttime wethouders, er blijft dan te veel liggen waar onvoldoende tijd voor is.''

Werkgelegenheid
Zo zou Van der Knaap graag zien dat het college van Ermelo zich veel meer inzet op de werkgelegenheid. ,,We zijn een van de grootste dalers in de regio. De werkloosheid is in de tweede helft van 2015 met maar liefst 15% gestegen, tegen de landelijke trend in. Dat heeft onder meer ook te maken met de leegloop van Veldwijk. Bij het opstellen van de Structuurvisie hebben we al genoemd dat Ermelo zich veel meer moet profileren als zorgdorp. Ons dorp is daarop ingericht. Het gaat dan niet alleen sec om zorg, maar ook de industrie en de dienstverlening zoals zorgverzekeringen. Je zou moeten willen dat Zilveren Kruis de ambitie heeft haar hoofdvestiging midden in het land te hebben.'' Op de vraag of BurgerBelangen op Veldwijk misschien ook een plek ziet als oplossing voor de grote woningnood voor mensen met een psychiatrische achtergrond die nagenoeg uitbehandeld zijn en die na hun begeleid wonen, een appartement nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, antwoordt Van der Knaap bevestigend. ,,We hebben goud in handen, er liggen zoveel kansen in Ermelo, maar er wordt niet op geanticipeerd. Ons college is te gefixeerd op de participatiewet en dat er zaken niet tijdig worden opgepakt heeft te maken met de parttime functie van de wethouder in Ermelo. Die zou allang beleid moeten hebben voor de werkgelegenheid.''

Top down
Ook dat laatste heeft volgens Van der Knaap te maken met de top-down-gedachte bij het college. ,,Dat zijn lokale vertalingen van landelijke onderwerpen vanuit Den Haag". Er wordt te weinig gekeken vanuit het perspectief van het dorp zelf. Ik vindt het opmerkelijk dat binnen de grootste fractie weinig innovatief wordt gedacht over drie zeer belangrijke thema's, die zijn overgenomen van Burger Belangen Ermelo, namelijk 1 Calluna, 2 Strand Horst en 3 Jongerenhuisvesting. Het CDA wil met de eer strijken. Ik had gedacht dat de jongeren uit die fractie met meer innovatie zouden komen. Het was met name onder CDA dat de afgelopen decennia vergrijzing en ontgroening ontstond. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in Ermelo en dat heeft zijn weerslag op de middenstand, de verenigingen en het weerhoudt werkgevers zich hier te vestigen. Wat heb je als dorp hen te bieden? Dat onderwerp heeft men jaren laten liggen. In het hele woningbouwprogramma wordt op de lange termijn geen oplossing geboden.''

Werk aan de winkel
Volgens Van der Knaap liggen er nog een aantal zaken in Ermelo waar prioriteit aan moet worden gegeven. ,,Dat zijn onder meer woningen op eigen grond, de Driesprong, de Balverszaal, de Leemkuul, het Pretoriusplein, de Volksuniversiteit. Dat zouden dan woningen moeten zijn zoals Groevenbeek Noord en mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Grondprijs is een belangrijk instrument voor betaalbare woningen voor starters. Dat moeten we anders doen dan bij Groevenbeek Noord. In het woningbouwprogramma staat dat op Veldwijk 250 woningen kunnen worden gebouwd. Alleen moeten we wel lering trekken uit het verleden en op zoek gaan naar alternatieve locaties. Zodat we de woningbehoefte voor de toekomst kunnen garanderen. Je moet denken op korte termijn, middellange termijn maar ook een stip op de horizon zien. Ik zie voor Ermelo wel iets weggelegd zoals Harderwijk heeft met zijn Waterfront. Wij kunnen het een Heidefront noemen. Dat zou dan gerealiseerd kunnen worden op de plek van Kerkdennen. Ooit had Polskamp een plan met Van de Brink ontwikkeld op deze locatie, maar dat is in 2002 niet doorgegaan. Dat weerhoudt ons niet een stip op de horizon te hebben met een eventueel Heidefront, dat je samen met de Provincie kunt ontwikkelen. Zo is het ook met het Waterfront gelukt met behulp van de Provincie. Maar er is een visie voor nodig over decennia heen. Ook Vitale Vakantieparken kan hierin betrokken worden.''

Motie
Van der Knaap heeft er duidelijk over nagedacht hoe hij het Raadhuisplein zou willen inrichten. ,,Zo hebben wij samen met Progressief Ermelo per motie ook voorgesteld om de Dialoog toe te voegen als woningbouwlocatie. Je zou de vleugel waarin de activiteiten zoals Pinel en Plaza en straks de bibliotheek gevestigd zijn, kunnen herbouwen in de trant van de gebouwen ertegenover. Boven de voorzieningen kunnen dan appartementen worden gerealiseerd. Dat levert een kwaliteitsslag op en een mooie uitstraling. Er ligt een geschikte locatie voor woningen die boven de liberalisatiegrens liggen en met een garage eronder worden de huizen net zo hoog als die aan de overkant. ''

Postlaantje
Over het plan aan het Postlaantje is Van der Knaap minder te spreken. ,,Uwoon heeft van zijn financiële probleem een maatschappelijk probleem gemaakt. Het is een te kleine plek voor zoveel appartementen. Dat hebben ze zo gedaan om een verdieneffect te bereiken, maar het past niet in een smalle straat, dan verlies je je dorpse karakter. Ook heeft het gevolgen voor de akoestiek, het aanzicht en de beleving. Daarnaast creëer je een parkeerprobleem. Het college gaat hiermee aan haar eigen beleid voorbij voor wat betreft beeldbepalende panden, historische bomen en de parkeernorm. Verder zie je ook hier weer dat de bewoners van het Postlaantje hebben geprobeerd iets duidelijk te maken, maar ze lopen op tegen het ambtelijk pragmatisme en het old boys netwerk van Uwoon.''

Toekomstplannen
Bart van der Knaap is duidelijk nog lang niet klaar met de politiek. ,,O nee, nog lang niet. Ik zie mezelf dan ook wel terugkomen. Ik durf nu voor het eerst te zeggen dat ik het wethouderschap wel ambieer. Dat heb ik nooit eerder zo gevoeld. Maar ik kan terugvallen op een sterke fractie waar je zaken mee kan doen. BurgerBelangen Ermelo is een partij van samendoen en ik geloof ook dat je wat kan bereiken wanneer je met anderen samenwerkt. Samen met mijn dochters heb ik de afgelopen acht jaren het huishouden bestiert en die zullen de komende jaren op zichzelf gaan wonen. Daarnaast is er iemand in mijn leven gekomen die ook naar Ermelo wil komen. Dat zet je aan het denken om een volgende stap te zetten.''