Bewoners van Koperwiek ongerust

ERMELO - Serious Request in Ermelo? ,,Was het maar waar'', reageert Ed Bok die namens ongeruste bewoners van de Koperwiek in Ermelo spreekt.,,Bij Serious Request denk ik aan een glazen huis van waaruit wat bekende Dj's tegen betaling verzoekplaatjes draaien en waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een happening die leuk is, weliswaar herrie en overlast geeft maar slechts een paar dagen duurt waarna de rust herstelt.''

Waar het hier over gaat en waarom de koptekst 'Serious Request' boven dit artikel staat legt Ed Bok uit. ,,Serious Request staat hier voor een 'serieus verzoek' aan de Gemeenteraad van Ermelo om als bewoners echt serieus genomen te worden. De kwestie waar hij op doelt, is de structuurvisie van de Gemeente Ermelo ten aanzien van de Westflank met de verbreding van de Arendlaan/Volenbeekweg en de aanleg van een vrijliggend fietspad. Hiervoor ligt nu een bestemmingsplan klaar.''

Leidt zoekgebied tot zoekplaatje ...
Het in deze door de Gemeenteraad Ermelo voorgestelde grote zoekgebied heeft duidelijk niet de voorkeur van de bewoners aan de Koperwiek. Zij maken zich zorgen over de aanbestedingsvorm waarbij het allerminst zeker is wat het eindproduct zal zijn. De verkeersdruk, waaronder zeker ook meer zwaar vrachtverkeer zal toenemen en daarmee o.a. ook de geluidsoverlast. ,,Dit zal dan ook een behoorlijke impact hebben op het woongenot'', aldus Ed Bok. De bewoners van de Koperwiek snappen best dat door de toegenomen mobiliteit en drukte op de wegen het verkeer moet doorstromen. Zij zijn echter wel ongerust en ook boos over de situatie dat door de plannen het aan te leggen dubbele fietspad deels over hun straat, langs hun huis en direct langs hun eigen oprit zal komen te liggen.

Juridische mogelijkheden ....
De bewoners hebben dan ook hun visiestuk n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan voor de Westflank, dit voor het tracé ter hoogte van de Koperwiek naar de Gemeenteraad gestuurd. Daarvoor zijn alle betrokkenen, op initiatief van de Wijkvereniging enkele keren bijeen geweest om tot een gezamenlijk en dus breed gedragen visie en standpunt te komen. De bewoners hebben onderzocht en laten toetsen wat zij juridisch kunnen doen maar hopen vooralsnog dat de gemeente Ermelo er voor open staat de bewoners te betrekken bij de uitwerking c.q. invulling van het tracé ter hoogte van hun Koperwiek. Veel liever komen zij tot een situatie waarbij de gemeente hun onderbouwde wensen, samen met de uitvoerende organisatie voor de weg en het fietspad omzet in concrete afspraken.

Inspraak voor de bühne ...
In het visiestuk staat o.a. de aanbeveling om het fietspad vanaf de groenstrook/hondenuitlaatroute rechtdoor te trekken en niet deels af te buigen over de Koperwiek. Daardoor zou het voor zowel de fietsers als bewoners veiliger zijn. Bovendien zou, als het fietspad over de groenstrook gaat en wordt afgeschermd door 'groen struweel' ook het gezicht voor de aanwonenden beter zijn en tevens een geluid reducerend effect hebben. ,,Of de bewoners nu op korte termijn vernemen of het maken van concrete afspraken mogelijk is zal hen benieuwen'', aldus Ed Bok. ,,Doorgaans hebben burgers weinig fiducie in zogenaamde inspraak en hebben het beeld dat het vaak meer voor de bühne is en dat de plannen grotendeels vastliggen. De bewoners hopen op een positief antwoord en voelen zich daarbij gesterkt na het lezen van een column van Burgerbelangen Ermelo Raadslid Bart van de Knaap.''

Geen woorden maar daden ...
In de column schreef raadslid Bart van de Knaap: ,,Vaak gaat het zo dat het college en organisatie aan het werk gaan, waar de raad vervolgens haar goedkeuring aan moet geven. Dit kan ook anders. De raad werd de afgelopen maanden geconfronteerd met onderwerpen waarbij omwonenden aangaven zich niet gehoord te voelen. Zoals in West m.b.t. de Westflank, bestemmingsplan Tonselse Veld en woningbouw Postlaantje – Wegwijzer. Wat wij in Ermelo meer moeten doen is de raad meer aan de voorkant bij plannen betrekken. Samen met u! Dan kan een plan, een idee, een wens van alle kanten met de partijen in de raad worden belicht. Om daarna een juiste opdracht aan het college mee te geven. Politiek en burger horen betrokken en dichtbij elkaar te staan.''