College zoekt naar heldere antwoorden

ERMELO - De hele raad was het er donderdagavond wel over eens: niets dan lof voor het buurtplan Horst en Telgt. De complimenten voor de buurt rolden dan ook over de raadstafel. Maar wat betreft de processen bleef de raad met een kater achter. Was er een nieuwe bestuurslaag ontstaan? Er werden dan ook twee amendementen ingediend om eventuele risico's, die de de juridische status van structuurvisie Horst en Telgt nu eenmaal inhouden, af te dekken.

,,Waarom heeft u voor de status structuurvisie gekozen?'', wilde de raad expliciet van de wethouder horen. Wethouder Jan van den Bosch legde het uit. Er moest immers een buurtfonds komen en de mogelijkheid van een vereveningsbijdrage en daarvoor moest het plan een status hebben die door de raad moest worden vastgesteld. ,,We werken nu met PID's (project initiatie document) om onduidelijkheden te voorkomen en dat was bij dit plan nog niet zo'', aldus wethouder Van den Bosch. Hij hield een warm pleidooi om de structuurvisie over te nemen.

Eigenlijk was alleen VVD bij monde van Desirée Meijsen de enige partij die geen kritiek had. ,,Wij juichen het toe dat burgers serieus genomen worden, vrijheid in plaats van beknotting.

Anneke Knoppert (PE) was kritischer en schetste nog eens de geschiedenis. ,,Van te voren was niet duidelijk wie wat moest doen. We hebben in 2015 nog met het bestuur van Horst en Telgt gefietst en toen werd gesproken over een buurtplan. De verwachtingen van het buurtschap zijn hooggespannen, men denkt dat het nu ook zo gaat gebeuren. De buurt zou er rechten aan kunnen ontlenen zoals een bedrijf in de hogere categorie. Klakkeloos instemmen met deze structuurvisie is niet juist en daarom hebben PE/CU en CDA een amendement opgesteld met de voorwaarde dat wanneer bestaand beleid, zoals vastgelegd in de structuurvisie Functieverandering en de Structuurvisie Buurtplan Horst&Telgt inclusief de bijbehorende kaart  'gebiedsuitwerking woon-werklandschap' elkaar tegenspreken, het bestaand beleid leidend is. Ook willen we het verloop van het proces evalueren zodat het proces duidelijk is.''

Tijd verloren

Leo van der Velden (SGP) vond dat er veel tijd verloren was met het vaststellen wat het plan is. ,,Dat vinden wij vreemd, want waarom zou de raad iets moeten vinden wat de buurt van het plan vindt. In die vorm is het niet goed en eigenlijk onmogelijk. Wij vinden dat het gaat om een buurtplan dat wij voor kennisgeving aannemen zodat het kan dienen als bijstelling voor de Structuurvisie 2025. Het gaat hier om algemeen belang, waarbij de raad vooraf kaders stelt voor nieuw beleid. Bovendien heeft u de raad niet geïnformeerd over de status. U vond het een feestje maar uw gevoel staat haaks op de inbreng van partijen die u in een onmogelijk positie hebt gemanoeuvreerd.''

Afscheidingsbeweging

Volgens Bart van der Knaap (BBE) was een structuurvisie niet de opdracht van de raad. ,,Het is een gebiedsuitwerking van Horst & Telgt. U had de raad moeten informeren. Het is een gemiste kans dat er vanaf het begin van de raadsperiode geen raadsprogramma is vastgesteld. Dan had de raad kunnen toetsen aan bestaand beleid. Deze werkwijze schept precedenten. Krijgen we een nieuwe afscheidingsbeweging of nieuwe bestuurslaag? We willen niet tegengestelde belangen zoals in het Tonselerveld. Buurtparticipatie is uitstekend maar de gemeente moet regie houden. Het kan bovendien geen structuurvisie zijn want boscompensatie komt er niet in voor.''

Leerpunt

Ronald van Veen noemde het weliswaar een mooi initiatief en mooi resultaat maar noemde het wel een leerpunt. ,,Het is nieuw voor de raad en het is lastig los te laten. We willen niet meer alles zelf doen, nu moet het nog in het gedrag naar voren komen. Is het een structuurvisie? Dat kan maar het gaat wel om de volgorde. Bovendien willen wij ontstening van het buitengebied en daarom achten wij het functieveranderingsbeleid hoger dan de structuurvisie en komen wij samen met PE en BBE met het amendement.

Karel de Greef (CDA) noemde het een groot experiment. ,,Een compliment voor de buurt. Maar de structuurvisie H & T geeft grofmazige contouren aan en dat houdt niet in volbouwen. Gaan we de uitvoering naar ons zelf toetrekken of  laten we het aan de buurt? Dat heb ik liever dan het uitbesteden aan Arcadis. Van de bouwlocaties krijg ik wel buikpijn want het gaat over zones heen waar het niet mag. Verlanglijstjes van de buurt scheppen verwachtingen maar zijn riskant. Daar moeten we het nog wel over hebben. Aan de wethouder vraag ik: wie is nu de proceseigenaar? Knobbel dat maar uit met de buurt. We willen overigens ontstening van het buitengebied, neem daarin recreatieparken mee.''

Vervolgproces

Wethouder Van den Bosch noemde het een 'spannend proces', een experiment met de veranderende rol van de overheid. ,,We moeten hiervan leren en het is de moeite waard om het proces te evalueren. Ik ben er wel enthousiast over en u als raad bent nog aan zet bij de uitvoering. Nu gaan we op zoek naar het vervolgproces om het handen en voeten te geven en de afweging te maken wie de verantwoordelijkheid draagt. De vlekken op de kaart is overigens een zoekzone en we moeten deze zorgvuldig inpassen en op welke schaal. De buurt heeft ook randvoorwaarden meegegeven. Samen moeten we nu de uitvoering invullen, soms de buurt en soms uitdrukkelijk de gemeente maar soms een grensvlak. Er is geld mee gemoeid en u moet de middelen beschikbaar stellen. Recreatie opnemen in kader functieverandering, daar moeten we over nadenken. Het is een interessante gedachte.''

In tweede termijn stelde De Greef voor een klankbordgroep in te stellen die het initiatief toetst aan bestaand beleid. Van der Knaap wilde van de wethouder duidelijkheid ten aanzien van de rol raad, rol college en rol buurt. ,,We hebben een structuurvisie regiobreed vastgesteld voor heel Ermelo, de gebieden zijn aan elkaar gelinkt. Het kan niet zo zijn dat Horst en Telgt bepalen wat gebouwd wordt dat is wat wij niet willen. De rollen moeten helder zijn.''

Van der Velden bleef het opmerkelijk vinden dat het college weinig rekening hield met burgers in het ene gebied van Ermelo. ,,In dit geval gaat het nu met een andere buurt 180 graden de andere kant op. Daar zitten haken en ogen aan. De buurt mag het ene gebied wel vormgeven en bij het andere gebied wordt rigide vastgehouden aan regels. Dit stuk geeft zelf zijn eigen invulling, daar moeten we eerlijk in zijn. Eigenlijk wil je niet besluiten wat het besluit inhoudt en de discussie maakt het er niet duidelijker op.'' Knoppert hechtte er aan te zeggen dat het wel lijkt op mopperen op het buurtplan, maar dat ze het echt knap vond. ,,Maar we hechten aan bestaand beleid en aan duidelijkheid en om tegenstrijdigheid te voorkomen komen we met het amendement. Over de recreatiewoningen willen we positief meedenken.''

Vinden

Wethouder Van den Bosch stelde zich wel in het amendement van  PE/BBE/CU te kunnen vinden. ,,Het functieveranderingsbeleid is leidend. We moeten kijken wat passen is en dat moet zorgvuldig.'' Wat betreft de organisatievorm van de klankbordgroep had hij geen helder antwoord. ,,Daar moeten we naar zoeken hoe we dat precies gaan doen en wie welke rol heeft.'' Hij stelde Van der Knaap gerust. ,,We krijgen geen afscheidingsbeweging of nieuwe bestuurslaag.''

De gezamenlijke motie van PE/BBE/CU werd unaniem aangenomen. Die van SGP - om het plan van de buurt als onderlegger bij de vorming van nieuw beleid en mogelijke herziening van de Structuuvisie Ermelo 2025 te beschouwen - werd verworpen. Uiteindelijk kan vastgesteld worden dat de raad toch grotendeels haar zin krijgt, want de structuurvisie H & T wordt ingeval tegenstrijdigheid overruled door de structuurvisie Functieverandering. Over de processen binnen de raad zal het laatste woord nog niet zijn gesproken, niet alles wat nieuw is, is ook duidelijker en daardoor beter.

Saillant detail

Een saillant detail in deze hele discussie over buurtplan dan wel structuurvisie, is wel dat SGP-raadslid Snoek niet mocht meepraten met de buurt om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Maar Snoek is wel inwoner van Horst en er dreigde zelfs een woonwijk in zijn achtertuin te verschijnen. Een inwoner die ook nog volksvertegenwoordiger is en niet over zijn eigen buurt mag meepraten, is dat nu wel of niet democratisch?