Gemeenteraden stemmen in met contourennota EHZ

ERMELO/REGIO - Afgelopen donderdag werden de gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gevraagd in te stemmen met de Contourennota “Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein EHZ”. Deze nota beschrijft een volgende stap in de samenwerking tussen de drie gemeenten. De gemeenten gaan namelijk een nieuw bedrijf oprichten dat belast wordt met de uitvoering van taken op het gebied van het sociaal domein.

In 2005 hebben de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gezamenlijk de Sociale Dienst Veluwerand opgericht. In 2014 is de samenwerking uitgebreid met de samenwerkingsorganisatie MeerInzicht. MeerInzicht voert de taken op het gebied van belastingen, personeelszaken, ICT, gebouwenbeheer en inkoop uit voor alle drie de gemeenten.  

Veranderd
Het Sociaal Domein is per 2015 drastisch veranderd. Waar gemeenten eerder alleen uitvoerende taken hadden m.b.t. jeugdzorg en WMO(zorg in het algemeen), worden zij in 2015 ook verantwoordelijk voor het bepalen van beleid hierover. Denk hierbij aan: welke zorg gaan wij aanbieden aan onze inwoners? Welke bedrijven gaan dit voor ons uitvoeren? Waar kunnen inwoners met hun zorgvraag terecht? Deze verandering van uitvoering naar regie wordt ‘transitie in het sociaal domein’ genoemd. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben destijds in 2015 de handen ineen geslagen om gezamenlijk de nieuwe taken vanuit de transitie op te pakken. Deze samenwerking wordt EHZ (Ermelo Harderwijk Zeewolde) genoemd.
Waar eerder alleen werd samengewerkt op het gebied van het sociaal domein, komt er nu één organisatie die voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde tezamen het werk gaat uitvoeren. In de contourennota is vastgelegd welke taken er wel en welke taken juist niet door de nieuwe samenwerkingsorganisatie gaan worden uitgevoerd. Naast de taken m.b.t. jeugdzorg en WMO, wordt ook de uitvoering van de sociale dienst ondergebracht in deze nieuwe organisatie.
De contourennota werd unaniem aangenomen door alle drie de gemeenteraden.

Motie
BurgerBelangen diende donderdagavond in Ermelo samen met Progressief Ermelo nog wel een motie in. Zij vroegen het college te onderzoeken of het echt nodig is een nieuwe organisatie op te richten. Want er is immers al een samenwerkingsorganisatie, te weten MeerInzicht. Door het onderbrengen van de taken in MeerInzicht, worden onnodige dubbele kosten voorkomen. Denk hierbij aan een besparing omdat er maar één Algemeen bestuur, één Dagelijks bestuur, één Bijzondere ondernemingsraad etc is. Voor de gemeenteraden heeft het als groot voordeel dat zij maar op één verbonden partij hoeven te sturen.
De motie werd net als de contourennota unaniem aangenomen. Ook in de gemeenteraden van Zeewolde en Harderwijk werden vergelijkbare moties ingediend. En unaniem aangenomen.
“Hoewel BurgerBelangen positief tegenover de samenwerking tussen de EHZ gemeenten staat, vinden wij ook dat de belangen van de Ermelose burger niet te kosten mag gaan van deze samenwerking. De Ermeloër moet in Ermelo terecht kunnen met vragen. Ook dringen wij  aan op een evaluatie van de transitie, waarbij duidelijk naar voren komt hoe de Ermeloër de gevolgen van de transitie en de dienstverlening ervaart'', aldus Mariëlle Kuijpers.