Commissie vergadert over Stationsstraat-Oost

ERMELO - De besluitvorming over de Toekomstvisie Stationsstraat-Oost wordt stopgezet. Dat heeft het college van Ermelo besloten. De bewoners hebben hierover al een brief gehad. Dinsdagavond stond dit onderwerp op de commissieagenda van Ruimte & Infra. De commissie besloot unaniem pas op de plaats te maken en te wachten op de nieuwe Omgevingswet die in 2018 gaat gelden.

Dan zal de gemeente moeten beschikken over een actuele Omgevingsvisie en Omgevingsplan waarin de huidige bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dan wil het college bezien wat in die documenten over de Stationsstraat-Oost moet worden opgenomen. Bij niet vaststellen van de Toekomstvisie verandert, daar waar detailhandel mag komen volgens het vigerende bestemmingsplan niets en waar horeca niet wordt toegelaten, kon en kan dit indien gewenst wel worden toegelaten maar is er geen beleidsdocument om dit aan te toetsen. De locatie Stationsstraaat 39 (voormalige TuinBlokker) was al benoemd in het Masterplan. De planologische kaders ten aanzien van deze bestemming worden op termijn voorgelegd aan de raad.

Wildplassen

Doel van de Toekomstvisie was de reguliere detailhandel in Stationsstraat-Oost niet te verruimen en op termijn de uitstraling van deze straat te verkleuren naar een gemengde straat met een mix van functies, waaronder horeca. De winkeliers en bewoners van Stationsstraat-Oost reageerden echter furieus en gaven aan dit helemaal niet te willen. Daarop werden op verzoek van de commissie door het college nogmaals bijeenkomsten georganiseerd met de omgeving: bewoners, ondernemers en pandeigenaren. Op basis van die gesprekken werd het rapport aangepast, zoals geen uitbreiding van zware horeca en ook werd de 'sterfhuisconstructie' voor detailhandel uit de visie gehaald. Maar ook de aangepaste versie van de Toekomstvisie Stationsstraat Oost kon de goedkeuring van de belanghebbenden in dat gedeelte van de straat niet wegdragen. Er werden vijftien reacties gegeven en een handtekeningenactie gehouden. Bewoners klagen onder meer over het wildplassen van het uitgaanspubliek tegen voordeuren en de overlast van beschonken schreeuwers in de nachtelijke uren.

Slikken

Wethouder Jan van den Bosch zei het te betreuren dat het draagvlak ontbreekt bij bewoners en ondernemers in dit gedeelte van de Stationsstraat. ,,Onze bedoeling was juist duidelijk te zijn naar de toekomst en positieve effecten te creƫren. Het is even slikken dat het zo is misgegaan. Maar we willen geen negatieve energie opwekken en dan moet je een pas terug doen, anders mist het zijn doel. In de toekomst moet elk individueel geval worden beoordeeld of het past in de bestemming. Bij wijziging van gebruik is het college bevoegd te beslissen, is er aarzeling dan komen we naar de commissie. Gaat het om een bouwplan dan is de commissie bevoegd. Daar moeten we een goede weg in vinden, we houden ons zo dicht mogelijk bij de visie in dit gebied.''

Hinder

Volgens Van den Bosch was er nu rust nodig in het gebied, maar hij gaf aan wel behoefte te hebben aan een gesprek met de bewoners, zonder de dreiging van een document. ,,Ik wil graag evalueren waarom het zo is gegaan. Ik heb het gevoel dat het zich met name richt op de horeca. Ik kan me voorstellen dat je het niet prettig vindt als je horeca naast je krijgt. We moeten maar eens goed kijken naar de ruime omzetting naar horeca. Wat willen we met de horeca in Ermelo en met de hinder. Je vraagt immers wel wat van de omgeving. We zullen aanvragen toetsen aan het bestemmingsplan en niet aan elke initiatiefnemer.''

Bart van der Knaap (BBE) vond dat er maar eens goed gekeken moest worden naar het gebied. ,,Wat willen we hierna, we moeten niet het gevoel krijgen dat er niets meer gebeurt. Daarbij moeten we wel uitkijken dat we de horeca niet alleen op negatieve aspecten benaderen. Terwijl het item ontmoeten is in het centrum. We moeten met bewoners in contact, wat willen we met het gebied en bereid zijn onze visie te herzien, maar dan wel samen met burgers.''

Karel de Greef (CDA): ,,Ik heb de indruk dat de grieven zich toespitsen op de horeca. Horeca wordt wel op de directe omgeving afgewenteld. Terrasjes zijn leuk, totdat het om 3 uur 's nachts dicht gaat en jij de herrie krijgt. We moeten ook af van de gedachte dat in elk pandje dat leeg staat 'altijd nog horeca kan'.'' Hij vond wel dat er zorgvuldig met het bestemmingsplan moest worden omgegaan. ,,Ik heb soms wel de indruk dat de ambtelijke organisatie zo gedreven is dat het elke initiatiefnemer ter wille wil zijn. Daarin moet ook de omgeving in de breedte worden betrokken.''

Anneke Knoppert (PE) noemde de sfeer tijdens de bijeenkomsten over de Toekomstvisie grimmig. ,,Het is jammer maar de bedoelingen van het document zijn verkeerd begrepen. Het voelt wel een beetje als een nederlaag om toe te geven dat het niet gelukt is, het plan wilde immers juist een positieve draai geven aan dit gebied, maar als men niet wil, dan houdt het op. We moeten maar afwachten wat er gebeurt.''

Leo van der Velden (SGP) gaf aan het woord liever niet te willen voeren, aangezien hij aan de rand woont van het genoemde gebied.