Verwarring over aanwezige bomen in dit gebied

ERMELO - Tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig programma van eisen "De Driesprong" is er verwarring ontstaan over de status van de aanwezige bomen. PE stelde dat er monumentale bomen in het betreffende gebied aanwezig zouden zijn. Hierop stelde de wethouder dat van aanwezigheid hiervan geen sprake zou zijn. Dit werd staande de vergadering weersproken door PE, waarop de wethouder concludeerde dat wanneer dit zo zou zijn er meteen ook een probleem zou ontstaan.

Gezien het feit dat de gemeenteraad een controlerende taak heeft, heeft SGP het beleid t.a.v. monumentale bomen erop nageslagen en blijken er 3 bosjes in het gebied als monumentaal te zijn aangemerkt en als zodanig opgenomen te zijn in het gemeentelijk beleid en daarbij behorende lijst. Het betreft de bosjes met de aanduidingen: NZ-304, NZ-336 en NZ-337. Het feit dat het college blijkbaar niet op de hoogte is van de aanwezigheid van dit monumentale groen en zelfs tijdens een openbare vergadering dit heeft ontkend, is niet wat de gemeente Ermelo heeft beoogd met de vaststelling van het beleid. Juist dát er veel verloren ging aan waardevol groen is aanleiding geweest om er beleid op te maken! Over de beschermde status van dit groen is het beleid dan ook meer dan duidelijk.

SGP wil dat het "over het hoofd" zien van openbaar groen moet stoppen. ,,Het dossier Taweb verdiende in dat opzicht al geen schoonheidsprijs, plan het Postlaantje leeft op gespannen voet met waardevol openbaar groen en het uitgangspunt van plan "de Driesprong" moet wat ons betreft ook zijn dat we het monumentaal groen van meet af aan als uitgangspunt (grondlegger) wordt genomen van de nieuwe inrichting. Dit hebben we immers met elkaar zo besloten'', aldus fractievoorzitter Leo van der Velden.

De fractie van de SGP verzoekt het college op zeer korte termijn duidelijkheid te geven over de feitelijke situatie i.v.m. de ontstane verwarring hieromtrent tijdens de behandeling in de commissie. Van der Velden: ,,Gezien het feit dat wij van mening zijn dat hier sprake is van de aanwezigheid van monumentaal groen en het college heeft aangegeven dat wanneer dit zo is er ook een probleem is, willen we u vragen deze vermeende problemen in kaart te brengen.''