Afdrukken

Vragen van SGP beantwoord door college in Raadsbrief

ERMELO - Het college heeft de vragen van SGP Ermelo over het behoud van de monumentale bomen in De Driesprong beantwoord in een Raadsbrief. Drie bosjes in het gebied blijken als monumentaal te zijn aangemerkt. Volgens het college is daar wat verwarring over ontstaan in de laatste commissievergadering.

Met de brief biedt het college excuses aan over deze verwarring over de bosjes bij de totstandkoming van het Stedenbouwkundig programma van eisen. Het college geeft hierover uitvoerig uitleg.  Het komt er in het kort op neer dat  in de APV geen nader afwegingskader is opgenomen voor het wel of niet afgeven van een omgevingsvergunning. Het feit dat in de APV is opgenomen dat een kapvergunning kan worden afgegeven ook al staat deze boom op de lijst monumentale bomen, blijkt dat ook deze bomen dus onderdeel blijven van een belangenafweging en daarmee niet per se een randvoorwaarde zijn bij een herontwikkeling.

De locatie "De Driesprong" is opgenomen als één van binnenstedelijke herontwikkelingslocaties die de in de woningbouwbehoefte van Ermelo voorzien. In Bestemmingsplan de Kom 1998 is op de locatie van "De Driesprong" (school), verhuisbedrijf van Beek en het terrein van de Dakpannenfabriek een wijzigingsbevoegdheid naar Wonen gelegd. Deze bestemming is in 2013 in bestemmingsplan Kom Ermelo wederom opgenomen. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de raad bewust de keuze gemaakt op deze locatie af te wijken van het vastgestelde sectorale beleid (groen) ten behoeve van een integraal afgewogen woningbouwontwikkeling Dit blijkt uit de voorwaarden die gesteld zijn aan het uitvoeren van deze wijzigingsbevoegdheid. Er moet in ieder geval worden voldaan aan de parkeernormen zoals vastgesteld in het gemeentelijke parkeerbeleid, waarbij het parkeren binnen het wijzigingsgebied dient te worden opgelost. Ook moet een goede inpassing in de bestaande groenvoorziening worden gedaan, waarbij de eventueel te saneren groenvoorziening moet worden gecompenseerd in het wijzigingsgebied;

Planvorming

Destijds bestond het terrein uit een groter gebied waar ook de locatie van Tinq en de hoek Oude Telgerweg/Hamburgerweg deel van uitmaakten. Van het begin af aan zijn het groen en de bomen meegenomen in de planvorming. Het beleid monumentale bomen is in 2005 vastgesteld. In dit beleid zijn diverse singels en bosjes opgenomen als monumentaal. Dit wil echter niet zeggen dat alle bomen in deze bosjes monumentaal zijn. In 2006 zijn om die reden de bosjes op het terrein van "De Driesprong" door landschapsarchitect Hyco Verhaagen geïnventariseerd en op waarde bepaald. Hierbij kwam naar voren dat het bosje aan de van Strijlandweg zeer waardevol werd bevonden. In het bosje op de van Beeklocatie zijn enkele zeer waardevolle bomen aanwezig, een aantal waardevolle bomen en een groot deel beperkt waardevolle bomen. Dit was ook het beeld op de locatie Oor (Smidse), waarbij de aanwezige acacia's als waardevol en beperkt waardevol zijn aangemerkt en de bomenrij aan de Oude Telgterweg ook voor een deel uit zeer waardevolle, waardevolle en beperkt waardevolle bomen bestaat. Deze inventarisaties zijn als basis gebruikt voor de verdere uitwerking van het terrein "De Driesprong".

Afweging
Er is bij het stedenbouwkundig plan een duidelijke afweging gemaakt tussen verschillende sectorale belangen, waaronder groen en volkshuisvesting en belangen van omwonenden en toekomstige bewoners. Daaraan is toegevoegd de kwaliteit toe aan het gebied en belangrijke keuze in het ontwerp is om het waardevolle bosje aan de van Strijlandweg als geheel te behouden. Ook is gekozen om de bomenrij langs de Oude Telgterweg zoveel mogelijk te sparen. De acacia's langs het terrein van de locatie Oor zijn tijdens de brand in 2013 voor een groot deel erg beschadigd/zwartgeblakerd. De bomen die nog vitaal zijn, hebben daarnaast niet het beheer gehad dat een boom in het openbaar gebied nodig heeft en zijn daarom vaak niet geschikt om te laten staan langs een nieuwe openbare weg. Daarnaast staan Acacia's bekend om opdruk van wortels en takbreuk. Deze bomen zijn daarom niet geschikt om opgenomen te worden in een nieuw stedenbouwkundige plan. Het bosje op het van Beekterrein kent achterstallig onderhoud en bestaat voornamelijk uit spontaan opgeschoten bomen en struiken. Een aantal bomen springt eruit omdat deze zich als rij heeft ontwikkeld. Deze bomen staan ook hoger dan het achterliggende bosje. Dit zijn de bomen in de erfgrens met de van Emsthof, die in het stedenbouwkundig programma van eisen zijn behouden. Deze bestaan uit zeer waardevolle en waardevolle bomen. De overige zeer waardevolle bomen staan tussen andere begroeiing en hebben zich niet kunnen ontwikkelen als solitaire bomen. Wat verder speelt is dat het terrein van Beek duidelijk lager ligt dan zijn omgeving. Het is in het verleden afgegraven en de verwachting is dat het voor een deel opgehoogd moeten worden als het bouw- en onrijp gemaakt wordt. Bomen, en in het bijzonder beuken, kunnen hier slecht tegen. De ervaring leert dat de bomen vaak alsnog sneuvelen.

Plaats maken voor woningbouw
Om die reden is bij de planontwikkeling gekozen deze bomen niet meer op te nemen in het plan en plaats te laten maken voor woningbouw en een nieuwe boomstructuur als kwaliteit toe te voegen. De conclusie van het college is dan ook dat bij  de totstandkoming van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen "De Driesprong" rekening is gehouden met de aanwezige bomen en natuurwaarden in het plangebied. Dat het om bosjes ging die op de monumentale bomenlijst staan was daarbij niet scherp. Het voorliggende Stedenbouwkundig Programma van Eisen is een plan waarin een integrale afweging van de verschillende aanwezige belangen heeft plaatsgevonden. Het college is van mening dat met dit Stedenbouwkundig plan een goede balans is gevonden tussen het aanwezige (monumentale) groen en de andere belangen die spelen in en rond dit plangebied. Wij staan daarom nog steeds achter ons advies het Stedenbouwkundig plan van Eisen "De Driesprong" als kader voor de verdere ontwikkeling van de Driespronglocatie vast te stellen. Het is nu aan de Raad om een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen.

Het college is van mening dat ondanks dat de monumentale bomen in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen "de Driesprong" niet expliciet in beeld zijn geweest,  er in het plan een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden over de aanwezige bomen en groen. Het college denkt dan ook dat  het Stedenbouwkundig Programma van Eisen "De Driesprong" in zijn huidige vorm op 30 juni kan worden vastgesteld door de raad.