Moeizaam begin van raad in 2014

ERMELO – De eerste vergadering in nieuwe jaar begon donderdagavond moeizaam. Zo bleken de tarieven van de begraafplaats aan de Varenlaan een struikelblok. Er moest twee keer een schorsing aan te pas komen en een amendement alvorens de raad toch unaniem akkoord ging met het voorstel van het college.

Aanleiding vormde het voorstel van het college van b & w van november 2013. Dit voorstel was gebaseerd op verkeerde tarieven, waardoor begraven in Ermelo ineens van 600 euro verhoogd werd tot ruim 1100 euro. Per raadsbrief in december bood het college hiervoor excuses aan en beloofde met een nieuw voorstel te komen waarbij ter overbrugging van de komende exploitatienota voor de begraafplaats, alle tarieven met 10% zouden worden verhoogd.
Dit voorstel zorgde bij de partijen Progressief Ermelo, VVD en BurgerBelangenErmelo voor ongenoegen. De drie genoemde partijen vonden de tarieventabel van november moest worden gehanteerd omdat deze zeker kostendekkend zou zijn. Dit standpunt zorgde weer voor groot ongenoegen van met name SGP, maar ook ChristenUnie en CDA. Deze partijen wilden dat het college de kans moest krijgen met een exploitatienota te komen zodat de juiste tarieven konden worden berekend.
Omdat de raad bij meerderheid had besloten dat de begrafenisleges kostendekkend moeten zijn, bestond ten aanzien van dit punt geen onduidelijkheid. Al vond Frans Snoek (SGP)  het wel vreemd dat een zwembad als Calluna met veel verliezen wel door alle Ermeloërs moet worden betaald en blijkbaar niet kostendekkend hoefde te zijn voor gebruikers. ,,Het gaat om de doden en wat mag het kosten. SGP vindt dat begraven een groot goed is en het verdient om verdedigd te worden. SGP vindt het jammer dat, door het wachten op de exploitatienota, de kindergraven pas in 2015 een feit worden. Wat betreft de tarieven kunnen wij met het voorstel van tarieven uit 2009 plus 10% akkoord gaan, al zal een kindergraf minder kosten gezien de ruimte.'' De SGP vond dat kostendekkendheid van 100% niet nodig was voor een gedenk- en stiltepark. ,,De groenvoorziening zou ook onder de post groen kunnen worden gebracht, zoals ook voor andere groenvoorzieningen gebeurt'', aldus Snoek.

Kostendekkend

Voor Dirk de Vries Reilingh (PE) was het voorstel van het college om de tarieven als overbrugging met 10% te verhogen niet voldoende. ,,We hebben afgesproken dat leges kostendekkend zijn en dat geldt ook voor begraafplaatsen. Wij stellen het college voor: haal de fouten uit de novembertabel maar ga wel uit van deze tarieven, die zijn kostendekkend. Dan kunnen we al in 2014 kostendekkend werken.'' Folkje Spoelstra (CU) kon leven met het voorstel van het college. ,,Het is een redelijke oplossing dan kunnen we in 2015 opnieuw de kostendekkendheid vaststellen.''
Bart van der Knaap (BBE) stelde dat dit voorstel betekende dat de burger werd opgezadeld met een kostenverhoging en dat deze zou moeten meebetalen aan andermans begrafenis. ,,Dat is voor BBE onbespreekbaar. We hebben als raad afgesproken de begraafplaats te exploiteren en de grafrechten uit te breiden met 20/30/40 jaar. Daar hangt een prijskaartje aan. Dit voorstel zou de Ermeloër opzadelen met een rekening waar ze niet om hebben gevraagd. Volgens BBE moeten de kosten betaald worden door de gebruiker. Nergens wordt aantoonbaar gemaakt dat de voorgestelde tarieven kostendekkend zijn. Dat zijn die van de tabel van november wel.''

Regio

Jan de Haan (VVD) stelde dat de tarieven van de novembertabel niet ernstig afwijken van andere tarieven in de regio. ,,We hebben afgesproken dat deze kosten van begraven kostendekkend moeten zijn. We mogen er trots op zijn dat wij de burgers een groot scala aan keuzes kunnen bieden. Zelfs eeuwigdurend grafrecht. We vinden als VVD ook dat mensen moeten kunnen kiezen voor begraven of cremeren. Dat wat aansluit bij hun achtergrond. Dat laat onverlet dat de keuze van deze raad voor kostendekkendheid hogere kosten met zich mee brengt. Die hogere tarieven kunnen we dan ook uitstekend verdedigen.''
Wout Lourens (CDA) zei de uitweg van het college te waarderen om uit de impasse te komen die dreigde met het novembervoorstel. ,,We kunnen instemmen met 10% verhoging. Maar laat duidelijk zijn dat wij kostendekkendheid onderschrijven. Wij gaan er echter van uit dat die tarieven dat met dit voorstel ook zijn. Mocht dat niet zo zijn dan willen we weten of het beheer niet wat efficiënter kan. Maar dat is nog niet aangetoond. Ook mag je in alle redelijkheid vragen wat het mag kosten om te begraven, dat vereist een bredere discussie. Wij zijn blij met het voorstel en laat de wethouder met gezwinde spoed te werk gaan met de kindergraven en de exploitatienota.''

Kostenplaatjes

Wethouder Verhagen stelde dat de exploitatienota nodig was om inzicht te krijgen in de kosten. ,,We moeten met een goed verhaal komen met alle kostenplaatjes eraan.''
Wethouder Nederveen legde nog eens uit dat het voorstel van november geen schoonheidsprijs verdiende. ,,Dat hebben we met de raadsbrief van december uitgelegd. Het ging om een samenloop van zaken. Daarom hebben we nu ook een knip aangebracht in het huidige voorstel en de bestaande tarieven met 10% inflatiecorrectie te laten stijgen. De raad krijgt nog in 2014 een nieuw voorstel met de exploitatienota, zodat de raad een gedegen afweging kan maken rond de tariefstelling. Zoals PE vraagt om alleen de fouten uit het novembervoorstel te halen, is niet mogelijk omdat dit scheve verhoudingen geeft, die we niet hebben met de 10% verhoging. Bovendien bent u akkoord gegaan om de novembertabel van tafel te halen. Dat er in 2012 een tekort was heeft te maken met minder begrafenissen in dat jaar, wanneer het er meer zijn is er voordeel, vandaar dat ik verwacht dat we redelijk in de pas lopen. Ik ben het met De Haan eens dat we elk jaar consequent de inflatiecorrectie moeten toepassen. Dan hebben we geen problemen.''

Amendement

De antwoorden van de wethouders waren niet voldoende voor PE, VVD en BBE. Na een schorsing van de vergadering werd een amendement ingediend door de drie partijen waarin zij het college opdracht gaven uit te gaan van het novembervoorstel omdat het huidige voorstel niet kostendekkend zou zijn waardoor er in 2014 minder opbrengst zou zijn.
Voor CU zorgde het amendement voor irritatie. ,,Hoe kunnen we nu een tabel hanteren die niet klopt. Wij vinden het voorstel van het college een betere weg. Dit amendement zorgt voor enorme druk. Wij snappen ook niet dat het VVD hierin meegaat'', aldus Spoelstra.
Snoek: ,,Is het geloofwaardig dat begrafeniskosten zoveel verhoogd worden op basis van een voorstel waar fouten in zitten? Met als argument omdat anders andere burgers moeten meebetalen? Dat zou onacceptabel zijn volgens BBE, maar waarom moeten wij dan wel meebetalen aan een niet kostendekkend Calluna en aan glascontainers? SGP vindt dit amendement niet juist. We moeten eerst alle tarieven tegen het licht houden. Het zo drastisch verhogen voor begraven druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel.''
Lourens stelde nogmaals dat hij er van overtuigd was dat de tarieven met 10% kostendekkend waren. ,,We kunnen niet zomaar op voorhand er van uitgaan dat dit niet zo is. Dat klopt van geen kanten.''

Verbazing

Esther Heutink (CDA) kon het niet nalaten met verbazing te reageren op de hele discussie. ,,U zegt het verhaal van het college klopt niet. Gelooft u uw eigen college soms niet? De lasten voor begraven worden eenzijdig van 600 naar 1100 euro verhoogd. Dan legt u een enorme belasting neer bij mensen die hun doden moeten begraven.''
Er ontstond nog de nodige verwarring doordat de partijen die het amendement ingediend hadden het college wilden verleiden om nog in maart met het nieuwe voorstel te komen onderbouwd door de exploitatienota. Maar dat was onhaalbaar volgens Nederveen. ,,We kunnen niet in anderhalve week het voorstel door het college krijgen. Dat is onmogelijk. Wat mogelijk is dat wij het voorstel voor de zomervakantie aan u presenteren. Dan gaat het een maand later in. ,,Kan het dan niet in april/mei'', probeerde Hugo Weidema (VVD) het nog eens. Maar voorzitter André Baars vond het nu welletjes. ,,De wethouder heeft gezegd juni in de raad. Dat is een reëel aanbod. Processen kosten tijd. Raad u bent de baas maar denk wel goed na.'
Hierna volgde weer een schorsing waarna tot grote opluchting van de andere partijen, het amendement van tafel werd gehaald, niet nadat de wethouder met de hand op het hart had beloofd, het voorstel nog voor het zomerreces aan de raad te sturen.